Kooperativt lärande och barnkonventionen

Förskoleklassen har i dagarna arbetat med barnkonventionen och kooperativt lärande.

Eleverna har fått arbeta med en struktur som kallas för pyramiden. I denna struktur tränar man samarbete och att lyssna på varandra genom att diskutera och värdera olika saker genom att prioritera dem i en pyramid. Ju högre upp i pyramiden desto viktigare tycker eleverna att punkten är.

Vid detta tillfälle diskuterade och värderade eleverna punkter ur barnkonventionen. Barnkonventionen är ett avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. I detta arbete plockades 7 olika punkter ut för att diskuteras. Eleverna hade bra diskussioner och kunde placera ut vad de tyckte var viktigast. Korta meningar och bildstöd användes på lappar som placerades ut i pyramidform.

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (lgr11)